24. zář, 2015

Jak se studuje na UJAK, aneb titulování extrémistů

Petr Kalinovký sám pěkně shrnul kauzu s lehce získaným titulem na podivné Univerzitě Jana Amose Komenského, kde lze obhájit antisemitský blábol:

-

Udávání se zaštiťováním se Holocaustem

 

aneb Tydlitátové už raději zaplatím gigola

Nic překvapivého nečekejte, jen aktivita starého známého jména u zevšednělého tématu. Židovská nohsledka Věra Tydlitátová, jejíž trauma z křesťanského původu jí motivuje k oddanému patolízalství Federaci židovských obcí ČR, opětovně znázorňuje čemu se říkává morální bahno. Zajímavé je pouze to, že její pokus o iniciaci ukončení mého (jí domnělého) doktorandského studia denunciací, je nazýván „odborným mapováním“ antisemitismu.
Jedná se o reakci na nalezení videozáznamu z mé prezentace na Zimní univerzitě Vlastenecké fronty (k dispozici níže), kde jsem přiblížil svou kvalifikační práci zaobírající se holocaustovskou mediální agitkou téměř sedmdesát let po válce. Jelikož vlastností časosběrných monitoringů může být i dávání nelichotivého obrazu určité situace, pochopitelně tato dáma se svým osobnostním narušením se posléze nemohla neutrhnout ze řetězu.
Ale už předejme slovo synagogální důvěrnici Tydlitátové:
 
Vážený pane rektore,
Prosím, můžete mi odpovědět na dotaz, zda na UJAK absolvoval Petr Kalinovský s diplomovou prací nazvanou Vzájemný přesah mezi andragogikou a politickými systémy , kterou uvádí s poditulem "O mediálním obtěžování Holocaustem"?
Jeho práci jsme četla, domnívám se, že ani její vědecká úroveň, ani její zjevně antisemitský obsah neodpovídají nárokům kladeným na jakoukoliv závěrečnou práci na české univerzitě, nicméně je možné, že práci neobhájil a pouze ji prezentuje na různých seminářích "Vlastenecké fronty" a na jiných neonacistických fórech. V tom případě byste asi měl vědět, že své aktivity spojuje s UJAK a univerzitou se zaštiťuje, což jistě nepřispívá dobrému jménu této vysoké školy.
V příloze uvádím screen propagace jeho přednášky na stránce Nacionální osvěty.
Prosím, napište mi, zda je, či není Petr Kalinovský absolventem, potřebuji to vědět pro svůj monitoring antisemitismu a jeho odborné mapování.
Děkuji za ochotu a přeji hezký den
Věra Tydlitátová, Th,D.
 
Vážená paní,
 
k Vašemu dotazu můžeme sdělit, že pan Petr Kalinovský absolvoval naši univerzitu v roce 2014 a to navazující magisterský studijní obor Andragogika.
Jeho diplomová práce byla vedena a posouzena plně kvalifikovanými špičkovými andragogy a to v rovině odborné. Oba posudky na danou diplomovou práci byly jednoznačně doporučující a obhajoba před příslušnou komisí pro SZZK v oboru andragogika byla vyhodnocena také pozitivně.¨
To je vše, co můžeme sdělit k Vašemu dotazu a výsledkům studia zmíněného studenta. Jeho případné další aktivity - jak naznačujete, politického charakteru – nemůže škola u svých absolventů komentovat.
S přáním hezkého dne
V Praze 11. srpna 2015 Doc. Phdr. Luboš Chaloupka, CSc. rektor
 
Živší osobo Tydlitátová,
dostala se mi do rukou denunciantská korespondence adresovaná rektorovi UJAK, kde si zoufáte nad akademickým stvrzením skutečnosti mediálního bombardování Holocaustem. Vaší motivací zjevně bylo zkomplikovat mé další studium či činnost na dané instituci, pakliže by takováto aktivita dosud existovala. Neexistuje. Zasortujme proto psaníčko coby „udání preventivní“.
Dle zvyklosti podobných uvědomělým listů se i zde prvořadě nachází rozhořčení nad nesplňováním stěžejních politických nároků epochy. A to s využitím terminologie, která je momentálně zadefinována co signifikantní označení negativnosti. Zároveň následuje „nenápadné“ popíchnutí adresáta, že pokud nezačne být aktivní, jeho propojení s udávaným by i pro něj mohlo mít negativní následky.
Že se aktivníci pod svá udání nyní s pýchou podepisují či tato dokonce nazývají vědeckou („odbornou“) činností, to bohužel dokládá fázi poklesu dnešní doby. Podobně je v dopise použita všemi domovními důvěrníky i bojovníky proti antisemitismu oblíbená floskule o pochybách nad vědeckou úrovní denunciovaného. Ovšem konkrétní výtka chybí. Něčeho v jádru podobného, technickým provedením ještě zajímavějšího, se dopustil i předseda komise SZZK PhDr. Eduard Entler, Csc. (shodou okolností oponent DP). Tento mi coby režisér státnic ani nedal možnost jediným slovem mou práci představit nebo obhajovat s konstatováním, že on by si pod názvem DP představoval jinou náplň. A otázky budou tedy kladeny pouze tím směrem, co by si za obsah představoval on. Výslednicí obhajoby – která se ovšem de facto nikdy nekonala - byla trojka na čtyřstupňové škále. Dle rozhořčení zakladatelky Ligy proti antisemitismu je však patrné, že uvedený situaci nevyhodnotil řádně a jelikož mne od obhajoby nevyhodil už ve dveřích, tak politicky zklamal.
Nu a s panem rektorem Doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc., který na udání odpověděl s noblesní formou jasnou látkou (tedy že jej horečnaté stavy jakési Tydlitátové a spol. až tak nezajímají), si už nějak poradíte.
S pozdravem
Nic Než Národ
Mgr. Petr Kalinovský
 
 
Bližší informace o autorovi a ochránci bílé rasy ZDE
 
---
Kalinovský nelenil a veřejnost informoval o svých dalších vlasteneckých aktivitách, například podává trestní oznámení:
 
POMLUVA COBY ÚROVEŇ AKADEMICKÉ POLEMIKY VĚRY TYDLITÁTOVÉ
ANEB HOLT NEJSEM Z NÁRODA MARXOVA, FREUDOVA A EINSTEINOVA
 
Věc: trestní oznámení pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1,2 tr.z.
Tímto podávám trestní oznámení pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1,2 tr.z., kterého se dopustila Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. (zaměstnankyně FF ZČU, Katedra blízkovýchodních studií; Sedláčkova 15, Plzeň; tel. 377635356; tydli@kbs.zcu.cz ; další identifikační údaje neznám) tím, že o mně publikovala nepravdivý údaj, který je způsobilý mi přivodit vážnou újmu, a to újmu na mé společenské pověsti.
Ona pomluva spočívá ve veřejně publikovaném tvrzení, že jsem získal své vysokoškolské vzdělání podvodně. A to obsaženém v následující větě: „Petr Kalinovský sám pěkně shrnul kauzu s lehce získaným titulem na podivné Univerzitě Jana Amose Komenského, kde lze obhájit antisemitský blábol:“
 
 
-
Bojovník za svobodu slova podává trestní oznámení. To už tu bylo mnohokrát a já si můžu gratulovat, že jsem se postavila po bok Debory Liptstadtové. Nemám se čeho obávat, neboť:
 
1) mi Kalinovský podsouvá něco, co jsem neřekla
2) pouze reaguji na již existující kauzu univerzity s pochybnou kvalitou
3) otevřená kritika vědeckého výstupu je běžnou součástí práce akademika.
 
Jenže o tom zřejmě na UJAK nic nevědí.
----
 
Chronologie:
 
- Petr Kalinovský v minulosti působil jako tiskový mluvčí Národního odporu
- Proslavil se střelbou do davu během pokusu o pochod židovským městem na výročí Křišťálové noci v roce 2007
- Práce: "Vzájemný přesah mezi andragogikou a politickými systémy”, prezentovaná na neonacistickém internetu jako “Mediální obtěžování holocaustem”.
- Dr. Tomáš Jelínek ji analyzoval a vyhodnotil jako otevřeně antisemitskou, když poukázal na řadu pavědeckých tvrzení, převzatých z protektorátní či jiné antisemitské literatury. Kolega Jelínek přímo dohledal Kalinovského citace v původních protektorátních publikacích.
- Dr. Tydlitátová vznesla formální dotaz rektorovi UJAKu (Doc. Luboš Chaloupka), v němž jej upozornila, že se čelní neonacista zašťiťuje jménem UJAKu a svou práci prezentuje na antisemitských fórech.
- Doc. Luboš Chaloupka odpověděl, že “oba posudky byly jednoznačně doporučující” a “obhajoba před příslušnou komisí SZZK v oboru andragogika byla vyhodnocena také pozitivně”.
- Doc. Luboš Chaloupka následně tuto osobní korespondenci zpřístupnil Petru Kalinovskému, který ji zveřejnil na svém blogu.
- V komentáři ke zveřejněné korespondenci paradoxně Petr Kalinovský usvědčuje rektora UJAKu ze lži, když tvrdí, že se jej oponenti snažili svými nedoporučujícími posudky umlčet - a tedy nebyly “jednoznačně doporučující”.
- Počátkem října podal Petr Kalinovský trestní oznámení na Dr. Věru Tydlitátovou, neboť se domnívá, že veřejná kritika jeho práce naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluvy.
- Což je paradoxní, neboť on sám se zašťiťuje svobodou slova a bojem proti údajné cenzuře.

Proč je to zajímavé:
- Jde o selhání, spočívající v tom, že vysoká škola udělila akademický titul za práci, která je svou přítomností antisemitských tezí pavědecká.
- Při snaze vědecké komunity o věcnou kritiku a rozbor práce jsou rektorem UJAKu uváděny nepravdivé informace a plný text korespondence je rektorem sdílen s dotčeným studentem.

Kalinovského blog:

- http://www.antidemokrat.cz/2015/09/pomluva-coby-uroven-akademicke-polemiky.html
- http://www.antidemokrat.cz/2015/09/udavani-se-zastitovanim-se-holocaustem.html

Kalinovského prezentace:
- https://www.youtube.com/watch?v=j_c_-FnerEw

Kalinovského diplomová práce:
-------------